Vitajte na oficiálnom webovom sídle Farnosti a Dekanátu Varín

MIMORIADNY DEVIATNIK


Bratia a sestry

Núdzový stav nás síce znovu uzatvára do rodín, ale nedovoľme, aby nás izoloval. Spoločenstvo „domácej cirkvi“ nech prináša posilu pre nás a je povzbudením pre druhých. Je tu opäť príležitosť vzájomne sa povzbudzovať vo viere, nádeji a láske, aby sme spoločnou modlitbou Liturgie hodín, modlitbou svätého ruženca, Korunky Božieho milosrdenstva alebo čítaním Svätého písma, obnovovali v sebe duchovný život. 

Blížia sa dni, keď navštevujeme cintoríny a modlíme sa za našich zosnulých. Od Apoštolskej penitenciárie z Ríma sme na tento rok dostali usmernenie a dovolenie, že úplné odpustky, ktoré veriaci môžu obvykle získavať v prvých novembrových dňoch a obetovať ich za duše v očistci, bude teraz kvôli pandémii Covid-19 možné získať návštevou cintorína počas celého mesiaca november. 

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu a ísť na cintorín, môžu získať odpustky na diaľku. Nech sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu, s úmyslom splniť zvyčajné podmienky – len čo to bude možné – (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred krížom alebo obrazom Matky Božej sa pomodlia modlitby za zosnulých.


Logo dekanátu Varín
Varínska fara bola založená okolo roku 1200, je jedna z najstarších vôbec. Pôvodný kostol bol drevený, kde pôvodná kaplnka bola zasvätená svätému krížu, v r.1180. Prvým písomným dokladom o obci je donačná listina kráľa Ondreja II. z roku 1223. Obec Varín je vstupnou bránou do Národného parku Malá Fatra a jeho krivánskej časti. V súčasnosti je farnosť začlenená do novovzniknutej Žilinskej diecézy a patrí do dekanátu Varín.

Erb obce VarínPod Rímskokatolícku cirkev Farnosť Varín patria filiálky: Krasňany a Nezbudská Lúčka. Farnosť Varín má farský Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1233, v ktorom bol pokrstený Juraj Jánošík. V Krasňanoch je Kaplnka Všetkých svätých a v Nezbudskej Lúčke Dom nádeje. Vo Varíne sú Kaplnka sv. Kríža z roku 1200 a Kaplnka sv. Floriána z roku 1750, v Nebudskej Lúčke Kaplnka sv. Barbory a sv. Jána Nepomuckého.

Značný vplyv náboženstva na duchovný i všedný život v obci môžme pozorovať v samotnom vyobrazení erbu obce Varín, kde na striebornom tróne sedí zlatovlasá, zlatom korunovaná Panna Mária v červenom rúchu a zlatom plášti, vľavo pred sebou drží zlatovlasého Ježiška.