Vitajte na oficiálnom webovom sídle Farnosti a Dekanátu Varín

Odpustky v roku sv. Jozefa do 8.12. 2021

  • úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom,
  • odpustky sa udeľujú napríklad tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi,
  • ďalej tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva. Tiež rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec. Podobne tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná,
  • úplné odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra (ak intra a ad extra) a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania a to pomodlením sa litánia k sv. Jozefovi,
  • ako prídavok k vyššie uvedeným príležitostiam, Apoštolská penitenciária udeľuje úplné odpustky veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo úkon úcty k sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“, osobitne pri príležitosti marca1. mája, na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa a v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu – deň zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície,
  • v aktuálnom kontexte zdravotnej pohotovosti sa dar úplných odpustkov osobitne rozširuje na seniorov, chorých, zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a  problémy svojho života.

Pôst so svätým Jozefom

V rámci roku sv. Jozefa na každý deň pôstneho
obdobia bude na stránke zamyslenie k niektorému aspektu života svätého
Jozefa plus modlitba, všetko aj v audioformáte. Viac na
https://www.tvoj-strom.info/2021/02/post2021-kazdy-den-so-svatym-jozefom.html
, najbližšie dni aj s textami aj na
https://www.farnostskalite.sk/2021/02/post-2021-zaciatok-postneho-obdobia.html
. Texty sú prevzaté z existujúcich pobožností, len trochu upravené, plus
narozprávané pre tých, čo neradi čítajú. Zatiaľ sú hotové najbližšie 2
týždne, postupne pribudnú ďalšie.

Krížová cesta v prezentáciách –
https://www.farnostskalite.sk/2021/02/post-2021-poboznost-krizovej-cesty.html
Pôstna aktivita pre deti – KPKC pripravilo zaujímavú, peknú a veľmi
jednoduchú aktivitku pre deti, info je na
https://kpkc.sk/postna-aktivita-2021 .

Nedeľné katechézy – Stále vznikajú nedeľné katechézy pre rodiny s deťmi,
tu je aktuálna
https://www.tvoj-strom.info/2021/02/nedelna-katecheza-6-cezrocna-nedela.html

 


Logo dekanátu VarínVarínska fara bola založená okolo roku 1200, je jedna z najstarších vôbec. Pôvodný kostol bol drevený, kde pôvodná kaplnka bola zasvätená svätému krížu, v r.1180. Prvým písomným dokladom o obci je donačná listina kráľa Ondreja II. z roku 1223. Obec Varín je vstupnou bránou do Národného parku Malá Fatra a jeho krivánskej časti. V súčasnosti je farnosť začlenená do novovzniknutej Žilinskej diecézy a patrí do dekanátu Varín.

Erb obce VarínPod Rímskokatolícku cirkev Farnosť Varín patria filiálky: Krasňany a Nezbudská Lúčka. Farnosť Varín má farský Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1233, v ktorom bol pokrstený Juraj Jánošík. V Krasňanoch je Kaplnka Všetkých svätých a v Nezbudskej Lúčke Dom nádeje. Vo Varíne sú Kaplnka sv. Kríža z roku 1200 a Kaplnka sv. Floriána z roku 1750, v Nebudskej Lúčke Kaplnka sv. Barbory a sv. Jána Nepomuckého.

Značný vplyv náboženstva na duchovný i všedný život v obci môžme pozorovať v samotnom vyobrazení erbu obce Varín, kde na striebornom tróne sedí zlatovlasá, zlatom korunovaná Panna Mária v červenom rúchu a zlatom plášti, vľavo pred sebou drží zlatovlasého Ježiška.